Останні статті з цієї рубрики

2011-04-21 • FELTÁMADT KRISZTUS!

MILÁN PÜSPÖK HÚSVÉTI ÜDVÖZLETE

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye híveinek és minden jóakaratú embernek

Krisztusban kedves testvérek!

Húsvét ünnepe az idén különleges számunkra. Mindenekelőtt azért, mert e jubileumi évben felszentelt vértanúnkra, boldog Tódor munkácsi püspökre emlékezünk, születésének 100., pappá szentelésének 75. évfordulója kapcsán. Tíz éve avatta őt boldoggá Isten szolgája, II. János Pál pápa, akit ez év május 1-jén szintén a boldogok sorába iktatnak.

Ezeken kívül pedig, maga Húsvét napja, április 24., egy olyan emlékezetes dátumra esik, amit Munkácsi Egyházmegyénk történelmében nem csupán fordulópontnak, hanem döntőnek is nevezhetünk. 365 év telt el ugyanis azóta, hogy az egyetemes egyházzal való egységet megújítottuk, mely egyházmegyénk történelmébe „Ungvári unió” néven vonult be.

Történelmi összefüggésben a 17. század közepén a mi kárpátaljai, keleti szertartású népünk a protestánsok és katolikusok közötti harcban papságának közbenjárásával sorsdöntő választást tett: visszatérést az Apostoli Székkel való egységhez. Ez az egységhez való visszatérés bizonyos mértékben a gyökerekhez való visszatérést jelentette, elődeinknek Krisztus evangéliumával való találkozását. Ebben a találkozásban közreműködött sok szent férfiú, akik közül a két szaloniki testvért emelném ki: Cirillt és Metódot. Őket Isten szolgája, II. János Pál pápa Európa védőszentjének nyilvánította. Ők voltak azok a tanítók, akik az evangéliumot anyanyelven, a nép nyelvén hirdették, és, amikor szükségessé vált, Rómába mentek. Nem tudjuk, 1054. után mikor és milyen okokból szakadt meg vidékünkön ez az egység.

Az egység megújítása az Apostoli Székkel, Péter apostol utódával, a római pápa személyével, 1646. után ösztönző erővé vált Munkácsi Egyházmegyénk lelki életének fellendítésében. Ennek a döntésnek köszönhetően Nyugat-Európa keresztény civilizációjának részesei lettünk, egyidejűleg megőrizve bizánci szertartásunkat.

Ez év szeptember 19-én pedig pontosan 240 éve lesz annak, hogy XIV. Kelemen pápa 1771-ben „Eximia Regalium Principium” bullájával a Munkácsi Egyházmegyét megalapította. Az Úr gondviseléséből Bacsinszky András püspök hosszú szolgálati ideje alatt egyházmegyénk 1775-ben megkapta a mai ungvári Keresztfelmagasztalás székesegyházat és a püspöki rezidenciát, ahova, annak felújítása után, 1780. október 15-én Munkácsról a püspöki székhelyet át is helyezte.

Hála Istennek, 62 évvel azután, hogy az istentelen rendszer ezt az épületet elkobozta, a munkácsi püspök, az én személyemben, ez év húsvétja előtt újra visszatérhetett történelmi rezidenciájának egy részébe. Ebből az okból szeretném hálás köszönetemet nyilvánítani minden hívőnek és jóakaratú embernek, akik ehhez a fontos ügyhöz imáikkal és áldozatkészségükkel hozzájárultak.

Végezetül szeretném még megemlíteni, hogy ez év októberében lesz 20 éve, hogy Keresztfelmagasztalás székesegyházunkat a görögkatolikus egyház több mint 40 évig tartó nehéz üldözése után visszaadták. Ezzel együtt vette kezdetét egyházmegyénk struktúrájának és tevékenységének a megújulása.

Így tehát sok okunk van arra, hogy irgalmas mennyei Atyánknak, valamint Üdvözítőnknek hálát adjunk, aki a Szentlélek közreműködése által egyházát megújítja, történelmét kíséri, és azt „pászkává” változtatja: átmenetté teszi a halálból és szenvedésből a megújulásra és életre.

Ily módon, az Isten világosságában emlékezve ezen eseményekre, megújul meg a mi hitünk is, amely az „… egy Istenben, … és a Fiában, … és a Szentlélekben”, és az „egy, szent, katolikus, apostoli egyházban” való hitre egyaránt épül. Ez a mi hitünk, amely elvezet az örök életre.

Kívánok továbbá mindnyájatoknak, kedves Testvérek, és vidékünk minden keresztényének örömteli húsvéti ünnepeket.

FELTÁMADT KRISZTUS! VALÓBAN FELTÁMADT!

Milán, püspök

Kelt Ungváron, a püspöki rezidencián,

Krisztus fényes feltámadásának ünnepén,

az Úr 2011. esztendejében