2016-12-24KRISZTUS SZÜLETIK! DICSŐÍTSÉTEK!

Krisztusban kedves testvérek!

„Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet,

amellyel Isten szeret bennünket.”

(1 Jn 4,16)

Krisztusban kedves testvérek!

Krisztus születik! Dicsőítsétek!

 

„Hittünk Isten szeretetében” – így szólnak János apostolszavai, amellyel a keresztény ember ki tudja fejezni legfőbb döntését. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy találkozunk Jézus Krisztus személyével, aki életünknek új horinzontot és új irányt ad. Krisztus szeretett tanítványa a következő módon írja le evangéliumában az Úr eljövetelét: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

Üdvösségünk középpontjában a szeretet áll, amely már az Ószövetségben is Izrael hitének magja volt. A hívő Izrael minden nap a Második törvénykönyv szavaival imádkozott, mert ezek a szavak tartalmazták léténeklényegét:„Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből.” (MTörv 6,4-5)

Jézus Krisztus Isten szeretetének ezt a parancsát összekötötte a felebarát iránti szeretettel, és ezzelúj, átfogóbb értelmet adott neki. Mivel Isten előbb szeretett bennünket, a szeretet már nem csak parancs, hanem válasz a szeretetre, amellyel Isten elénk jön.

Isten kegyelméből befejeződött az irgalmasság jubileumi éve, amely mindnyájunkat arra ösztönöz, hogy Isten szeretetének követei legyünka világban, ahol háborús konfliktusok, gyűlölet, meg nem értés és korrupció van. A jelen világ ezen kihívásaira a mi feleletünk az Isten szeretetébe vetett, hittel teli szív kell, hogy legyen. Szentatyánk, Ferenc pápa, mélyreható tanítást adott nekünk Isten irgalmasságáról,amellyel Jézus Krisztus személyén keresztül találkozunk. Ő az öröm, a nyugalom és a béke forrása, mondja a pápa. Ez üdvösségünk feltétele, ez az a szó, amely kinyilvánítja a Legszentebb Háromság titkát. Az irgalmasság a végső és legnagyobb tett, amelyen keresztül Isten találkozik velünk. Az irgalmasság alapvető törvény, amely minden ember szívében él, amikor készséges szemmel néz a másik emberre, akivel az élet útján találkozik. Ferenc pápa aláhúzza: az irgalmasság az az út, amely egyesíti az Istent és az embert, mert megnyitja szívünket annak reményére, hogy bűneink ellenére örökké szeretve vagyunk.

„Csak az Isten olyan nagy, hogy ilyen kicsivé lehetett.” XVI. Benedek pápa csodálatos szavai rámutatnak Isten hozzánk való,megdöbbentő közelségére. Az Úr tényleg szerető atya, aki gondoskodikrólunk, és legértékesebb ajándékát adja nekünk: egyszülött Fiát. Mindezt nem szolgáltuk meg, de az Úr nekünkadja azt a kiváltságot, hogy fiaivá legyünk Jézus Krisztusban. Befogadva a betlehemi gyermeket, Isten végtelen értékű ajándékát fogadjuk be. Ápoljuk magunkban ezeket a gyönyörű érzéseket, amelyek Mária és József szívét is betöltötték a betlehemi barlangban!

Örömteli karácsonyi ünnepeket, és békét kívánva szívünkbe:

 

Milán, munkácsi megyéspüspök                                                Nílus, segédpüspök

 

Krisztus születik! Dicsőítsétek!