2013-03-27HÚSVÉTI 2013

Püspök húsvéti üdvözlete

„Jöjjetek minden nemezetek,
értsétek meg a rettentő titkok erejét,
mert Krisztus a mi Üdvözítőnk,
ki kezdetben ige vala,
érettünk keresztre feszíttetett,
és akarata szerint eltemettetett,
és föltámadt halottaiból,
hogy minket üdvözítsen,
miért is őt imádjuk.”
(3. hangú sztihira)
 

Krisztusban kedves testvérek!

Ismét átéljük Jézus életének azokat az eseményeit, amelyek félelemmel és hálával töltik el szívünket. Az Anyaszentegyház meghív bennünket, hogy elmélyüljünk Krisztus életének nagy titkában, és megértsük annak erejét. Az Isten Fiának a szenvedésében és kereszthalálában Isten megmutatja nekünk emberszeretetének mélységét: „Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. A szeretet ebben mutatkozik meg: nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.” (1 Ján 4,9-10) Ezért életünk legfontosabb feladata kell, hogy legyen az ebben a szeretetben való hit, és annak befogadása: „Szeressük tehát Istent, mert Isten előbb szeretett minket.” (1 Ján 4,19)

Jézus üdvösséget hozó működésének titka az ő halottaiból való dicső feltámadása. „A hét első napja” harmadik nap volt Jézus kereszthalála után. A megnyugvás szombatja után ez az első nap Krisztus tanítványainak valami eddig elképzelhetetlent hozott. E napon az Úr Krisztus megjelenik „sajátjainak”, mint feltámadott, közöttük van, nekik ajándékozza magát, megengedi, hogy megérintsék, egy asztalnál ül velük. Ez a találkozás valami különlegeset hordozott magában. A világ megváltozott, mert az, aki halott volt, új életet élt, olyan életet, amelyre már a halál nem jelentett veszélyt. Az élet új formája jelent meg, a teremtés új mércéje. Ezért Péter apostol számára Jézus feltámadása a remény újjászületése. „Áldott legyen az Isten, ami Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztus halottaiból való föltámadása által, élő reménységre szült újjá minket, mely romolhatatlan, szeplőtelen, hervadhatatlan.” (1 Pét 1, 3-4) A népek apostola számára Jézus az új Ádám, aki által új életet kapunk. „Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre kelnek.” (1 Kor 15, 22)

A Hit évében az egyház meghív bennünket „az Úrhoz, a világ egyetlen Üdvözítőjéhez való igaz és új megtérésre”. Jézus halálának és feltámadásának titkában Isten megmutatta a szeretet teljességét, amely üdvözíti az embereket, és arra hív, hogy életünket változtassuk meg a bűnök megbocsátása által. (ApCsel 5, 31) Pál apostol szavai szerint a szeretet bevezeti az embert az új életbe: „A keresztség által ugyanis vele együtt a halálba temetkeztünk, hogy amint Krisztus az Atya dicsősége által föltámadt halálából, úgy mi is új életet éljünk.” (Róm,4)

Krisztus feltámadásának fényes ünnepén kívánunk mindnyájatoknak örömet, boldogságot és egyetértést. Krisztus világossága, amely dicsőségesen kisugárzik a sírból, világosítson meg mindnyájunkat, adjon erőt, erősítsen meg a hitben, a reményben és a szeretetben. Fogadjuk be Istennek ezt az ajándékát a szívünkbe, és osszuk meg másokkal is!

Krisztus feltámadt!   Valóban feltámadt!

 

Főpásztori áldással:

Milán, unkácsi püspök
Nílus, segédpüspök

 

Kelt Ungváron, a püspöki rezidencián,
Krisztus feltámadásának fényes ünnepén, az Úr 2013. évében